drzwi drewniane zewnętrzne
drzwi drewniane zewnętrzne, drzwi wewnętrzne gdańsk

POMIESZCZENIA SKŁADOWE I PRODUKCYJNE

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Wymagania dotyczące urządzeń klimatyzacyjnych w procesach produkcyjnych opierają się przede wszystkim na rodzaju i warunkach obróbki surowca. Najbardziej korzystne parametry powietrza różnią się bardzo między sobą, co uzależnione jest od przeznaczenia magazynu (różne materiały i różne okresy produkcyjne); nie są one najczęściej znane inżynierowi do spraw wentylacji. Wartości potrzebne do właściwego zaprojektowania i obliczenia urządzenia klimatyzacyjnego powinien mu zatem podać użytkownik zgodnie z jego własnymi doświadczeniami produkcyjnymi. Nie należy wykonywać zestawiania tablic liczbowych wartości temperatur i wilgotności najczęściej stosowanych w zakładach przemysłowych, ponieważ w wielu przypadkach trzeba się liczyć z odchyleniami od takich wartości tabelarycznych. Na ogół wartości stanu powietrza muszą być utrzymywane przez cały rok, dla zapewnienia jednakowego przerobu surowców. Read the rest of this entry »

Comments Off

CENTRALA KLIMATYZACYJNA

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Centrala klimatyzacyjna zawiera niezbędne urządzenie do przetłaczania, czyszczenia, ogrze- wania, chłodzenia, nawilżania i suszenia powietrza. Poza tym należą do niej komora do mieszania powietrza zewnętrznego z powietrzem obiegowym. Poszczególne części składowe centrali umieszcza się albo w jednolitej obudowie z grubej cynkowanej blachy stalowej, albo wykorzystując istniejące pomieszczenie – w komorze klimatyzacyjnej murowanej. W tym przypadku należy stosować gładką twardą powierzchnię ścian wewnętrznych, sufitów i podłóg.
Komora mieszana Przy wejsciu powietrza zewnętrznego i obiegowego do komory znaj- . dują się sprzężone przeciwbieżne przepustnice, którymi można ustawić wymagany stosunek mieszania powietrza zewnętrznego i obiegowego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Chłodnice powierzchniowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

W czasie lata zamiast nagrzewnicy wstępnej pracuje chłodnica powierzchniowa K. Zadaniem jej jest ochłodzenie i osuszenie zmieszanego powietrza przez wykraplanie się wody w takim stopniu, aby osiągnąć przy tym – podobnie jak i w zimie – punkt rosy (albo ściślej mówiąc, osiągnąć odpowiednią wilgotność bezwzględną powietrza dopływowego – ponieważ w rzeczywistości zmiana stanu powietrza nie dochodzi aż do punktu rosy, to znaczy do granicy nasycenia). Dla umieszczenia dużej powierzchni chłodzącej w małej objętości stosuje się przeważnie chłodnicę powierzchniową płycinową, którą tak należy wbudować, aby płyciny były umieszczone pionowo i wskutek tego lepiej odprowadzały skraplającą się wodę. Jako czynnik chłodzący służy woda z wodociągu, woda studzienna albo woda chłodzona, a w wyjątkowych przypadkach solanka urządzenia chłodniczego.
Komora nawilżania W komorze nawilżania następuje zetknięcie powietrza z wodą, którą w rozpylonej postaci wprowadza się przez szereg dysz, dzięki czemu wymiana ciepła i wody odbywa się na dużej powierzchni. Komory nawilżającej można używać również do innych zadań przygotowywania powietrza, np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Zapobieganie powstawaniu przeciągów

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Na pytanie, czy urządzenie klimatyzacyjne pracuje bez przeciągów, odpowiada się zazwyczaj na podstawie wrażeń subiektywnych. W przypadkach wątpliwych należy mierzyć prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi, przede wszystkim zaś w pobliżu otworów dopływowych. Kryterium określające brak przeciągów w salach zebrań dla strefy gdzie ludzie pracują w pozycji siedzącej – uznać można prędkości powietrza uzależnione od jego temperatury. Nie należy tych prędkości przekraczać przy nawiewaniu powietrza od przodu . Jeśli strumień powietrza trafia na kark albo na nogi, wtedy przy temperaturach powietrza niższych lub równych 21°C prędkość powietrza nie powinna być większa niż 0,15 misek. Read the rest of this entry »

Comments Off

OKRES LETNI

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Dla mieszania powietrza zewnętrznego z powietrzem obiegowym w stosunku 2 : 1 słuszne są zasady dla pracy w zimie. b. Mieszanina powietrza o stanie odpowiadającym punktowi M prze- pływa. przez chłodnicę powierzchniową; powietrze zostaje tam równocześnie ochłodzone i osuszone, przy czym osiąga stan K. Zmiana stanu powietrza przebiega po krzywej przechodzącej przez punkty M i K, która niewiele odbiega od prostej między punktem M i stanem nasycenia powietrza o średniej temperaturze wody chłodzącej . Read the rest of this entry »

Comments Off

Nagrzewnica wtórna

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Za komorą nawilżania powietrze powinno osiągnąć punkt rosy względnie wymaganą zawartość wilgoci powietrza dopływowego. Obecnie jego wilgotność bezwzględna nie zmienia się i w nagrzewnicy wtórnej N trzeba dostarczyć tylko tyle ciepła, aby osiągnąć wymaganą w zimie lub w lecie temperaturę powietrza dopływowego. Temperatura ta jest wówczas wyż- sza od temperatury. pomieszczenia, jeżeli urządzenie klimatyzacyjne ma ogrzewać pomieszczenie i jest niższa jeżeli ma je ochładzać. Do wtórnego nagrzewania powietrza również najlepiej nadają się nagrzewnice płycinowe. Read the rest of this entry »

Comments Off

PRZYGOTOWYWANIE POWIETRZA W OPARCIU O WYKRES i-x

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

W opisie centrali klimatyzacyjnej omówiono kolejno (tak, jak przepływa przez nie powietrze) urządzenia przeznaczone do przygotowywania powietrza. Zwrócono przy tym uwagę na zmiany parametrów powietrza wprowadzane przez te urządzenia; zmiany te rozpoczynają się od parametrów powietrza przy mieszaniu w komorze mieszającej, a kończą się uzyskaniem parametrów powietrza dopływowego za nagrzewnicą wtórną. Najbardziej przejrzyście można przedstawić te procesy fizyczne na wykresie i-x MoUiera. Wykres ten stał się nieodzownym środkiem pomocniczym dla wszelkich rozważań i obliczeń klimatyzacyjnych.
OKRES ZIMOWY a. W komorze mieszania powietrze zewnętrzne o parametrach odpowiadających punktowi A miesza się z powietrzem obiegowym (powietrze dopływające z pomieszczenia) o parametrach odpowiadających punktowi R w stosunku 2: 1. Read the rest of this entry »

Comments Off

EKSPLOATACJA URZADZEŃ KLIMATYZACYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Urządzenia klimatyzacyjne mogą pracować w sposób rozmaity. Rozróżnia się następujące systemy urządzeń klimatyzacyjnych. a) z powietrzem zewnętrznym, b) z powietrzem obiegowym (mieszanym), c) z powietrzem obiegowym z zastosowaniem obejścia (by-pass). Urządzenia klimatyzacyjne działające wyłącznie na podstawie powietrza zewnętrznego stosuje się rzadziej. Są one wprawdzie najprostsze ale bardzo kosztowne pod względem eksploatacyjnym. Read the rest of this entry »

Comments Off

WYSOKOPRĘŻNE URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Dla budynków biurowych i administracyjnych z licznymi pojedynczymi pomieszczeniami opracowano ostatnio specjalny system klimatyzacji, w którym powietrze pobrane z zewnątrz przygotowuje się centralnie i doprowadza kanałami do pomieszczeń. Stosuje się przy tym wyższe prędkości powietrza, a więc wyższe ciśnienie, aby w miarę możności zmniejszyć przekroje kanałów . Przygotowywane wstępnie powietrze doprowadza się do tzw. klimakonwektorów, które są najczęściej umieszczone pod oknami poszczególnych pokojów. W dolnej części klimakonwektora dopływa powietrze (powietrze pierwotne) przez otwory w kształcie dysz zasysając następnie przez boczne otwory konwektora pokryte siatką powietrze z pomieszczenia na zasadzie zjawiska iniekcji; zasysana ilość powietrza obiegowego (powietrze wtórne) stanowi wielokrotność powietrza pierwotnego. Read the rest of this entry »

Comments Off

KOPACZKI ZIEMNIAKÓW

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

KOPACZKI ZIEMNIAKÓW Ziemniaki winny być wykopane w krótkim okresie czasu bez strat i uszkodzeń kłębów. Kłęby ziemniaków zalegają głęboko W ziemi i dlatego podkopujący element maszyny – lemiesz zapuszcza się na głębokości 25-30 cm. Lemiesz podnosi warstwę ziemi, kruszy ją i ułatwia pracę następnym elementom maszyny. Zależnie od sposobu działania na ziemię, kopaczki dzielą się na trzy typy: wyorywacze, kopaczki rozrzutowe i elewatorowe. Dla dwu pierwszych typów stosuje się zaprzęg konny, a dla trzeciego ciągnikowy. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »