drzwi drewniane zewnętrzne
drzwi drewniane zewnętrzne, drzwi wewnętrzne gdańsk

Posts Tagged ‘faurecia grójec’

Wentylacja sal wykładowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Pomieszczenie wolne jest od swobodnego przepływu; nie istnieją więc żadne jednostronne powierzchnie chłodzace a pomieszczenie jest niezbyt wysokie i chronione przed promieniowaniem słonecznym przez budynki sąsiednie. Najpierw należy założyć, że otwory powietrzne mogą być rozdzielone prawie równomiernie między sufit i podłogę tak, że trzeba jedynie decydować o kierunku prowadzenia powietrza (z góry na dół lub odwrotne). Nie można przyjąć propozycji wykonania przełączanego urządzenia na dwa kierunki przepływu tak, aby moglo ono pracować na zmianę albo w jakiś jeszcze inny sposób. Stwierdzenie, że urządzenie takie jest skomplikowane w wykonaniu, nie jest tak ważne jak zasada, że nie można używać tego samego kanału, jako kanału powietrza nawiewnego i jednocześnie jako kanału powietrza wywiewnego. Kanał, który jest częściej używany jako kanał wywiewny nie jest nigdy tak czysty, jak należy tego wymagać od kanału powietrza nawiewanego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘faurecia grójec’

Wentylacja sal wykładowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Jeśli nie można umieścić otworów dopływowych w dolnej połowie wysokości pomieszczenia, wtedy pozostaje możliwość wietrzenia poprzecznego, przy czym bardziej celowa jest wentylacja o kierunku wietrzenia z przodu do tyłu. Należy uwzględnić te okoliczności, że łatwiej jest znieść zimniejszy strumień powietrza przychodzący z przodu niż z tyłu albo z boku. Trzeba więc otwory nawiewne umieścić ponad albo obok tablic wykładowych, a otwory wywiewne umiejscowić w tylnej ścianie. Rozwiązanie to jest proste i w efekcie daje niekosztowne rozmieszczenie kanałów, ale z punktu widzenia techniki wentylacji jest niedostateczne, ponieważ zgodnie z doświadczeniem środkowe i tylne rzędy są wietrzone niewystarczająco. Lepszy rozdział powietrza zachodzi przy doprowadzeniu go bocznymi albo górnymi kanałami lub przez przejście na wyłączną wentylację z nawiewem strumieniowym z doprowadzeniem powietrza pod sufitem w tylnej ścianie sali i odprowadzeniem powietrza pod krzesłami. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘faurecia grójec’

Wentylacja sal wykładowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

W czasie lata zamiast nagrzewnicy wstępnej pracuje chłodnica powierzchniowa K. Zadaniem jej jest ochłodzenie i osuszenie zmieszanego powietrza przez wykraplanie się wody w takim stopniu, aby osiągnąć przy tym – podobnie jak i w zimie – punkt rosy (albo ściślej mówiąc, osiągnąć odpowiednią wilgotność bezwzględną powietrza dopływowego – ponieważ w rzeczywistości zmiana stanu powietrza nie dochodzi aż do punktu rosy, to znaczy do granicy nasycenia). Dla umieszczenia dużej powierzchni chłodzącej w małej objętości stosuje się przeważnie chłodnicę powierzchniową płycinową, którą tak należy wbudować, aby płyciny były umieszczone pionowo i wskutek tego lepiej odprowadzały skraplającą się wodę. Jako czynnik chłodzący służy woda z wodociągu, woda studzienna albo woda chłodzona, a w wyjątkowych przypadkach solanka urządzenia chłodniczego.
Komora nawilżania W komorze nawilżania następuje zetknięcie powietrza z wodą, którą w rozpylonej postaci wprowadza się przez szereg dysz, dzięki czemu wymiana ciepła i wody odbywa się na dużej powierzchni. Komory nawilżającej można używać również do innych zadań przygotowywania powietrza, np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘faurecia grójec’

Wentylacja sal wykładowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Centrala klimatyzacyjna zawiera niezbędne urządzenie do przetłaczania, czyszczenia, ogrze- wania, chłodzenia, nawilżania i suszenia powietrza. Poza tym należą do niej komora do mieszania powietrza zewnętrznego z powietrzem obiegowym. Poszczególne części składowe centrali umieszcza się albo w jednolitej obudowie z grubej cynkowanej blachy stalowej, albo wykorzystując istniejące pomieszczenie – w komorze klimatyzacyjnej murowanej. W tym przypadku należy stosować gładką twardą powierzchnię ścian wewnętrznych, sufitów i podłóg.
Komora mieszana Przy wejsciu powietrza zewnętrznego i obiegowego do komory znaj- . dują się sprzężone przeciwbieżne przepustnice, którymi można ustawić wymagany stosunek mieszania powietrza zewnętrznego i obiegowego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘faurecia grójec’

Wentylacja sal wykładowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Wymagania dotyczące urządzeń klimatyzacyjnych w procesach produkcyjnych opierają się przede wszystkim na rodzaju i warunkach obróbki surowca. Najbardziej korzystne parametry powietrza różnią się bardzo między sobą, co uzależnione jest od przeznaczenia magazynu (różne materiały i różne okresy produkcyjne); nie są one najczęściej znane inżynierowi do spraw wentylacji. Wartości potrzebne do właściwego zaprojektowania i obliczenia urządzenia klimatyzacyjnego powinien mu zatem podać użytkownik zgodnie z jego własnymi doświadczeniami produkcyjnymi. Nie należy wykonywać zestawiania tablic liczbowych wartości temperatur i wilgotności najczęściej stosowanych w zakładach przemysłowych, ponieważ w wielu przypadkach trzeba się liczyć z odchyleniami od takich wartości tabelarycznych. Na ogół wartości stanu powietrza muszą być utrzymywane przez cały rok, dla zapewnienia jednakowego przerobu surowców. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘faurecia grójec’

Wentylacja sal wykładowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Za komorą nawilżania powietrze powinno osiągnąć punkt rosy względnie wymaganą zawartość wilgoci powietrza dopływowego. Obecnie jego wilgotność bezwzględna nie zmienia się i w nagrzewnicy wtórnej N trzeba dostarczyć tylko tyle ciepła, aby osiągnąć wymaganą w zimie lub w lecie temperaturę powietrza dopływowego. Temperatura ta jest wówczas wyż- sza od temperatury. pomieszczenia, jeżeli urządzenie klimatyzacyjne ma ogrzewać pomieszczenie i jest niższa jeżeli ma je ochładzać. Do wtórnego nagrzewania powietrza również najlepiej nadają się nagrzewnice płycinowe. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘faurecia grójec’

Wentylacja sal wykładowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Dla mieszania powietrza zewnętrznego z powietrzem obiegowym w stosunku 2 : 1 słuszne są zasady dla pracy w zimie. b. Mieszanina powietrza o stanie odpowiadającym punktowi M prze- pływa. przez chłodnicę powierzchniową; powietrze zostaje tam równocześnie ochłodzone i osuszone, przy czym osiąga stan K. Zmiana stanu powietrza przebiega po krzywej przechodzącej przez punkty M i K, która niewiele odbiega od prostej między punktem M i stanem nasycenia powietrza o średniej temperaturze wody chłodzącej . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘faurecia grójec’

Wentylacja sal wykładowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Urządzenia klimatyzacyjne są to urządzenia wentylacyjne, które pozwalają w jednym albo w kilku pomieszczeniach wytworzyć i utrzymać założony stan powietrza niezależnie od klimatu zewnętrznego i od różnych procesów zachodzących w tych pomieszczeniach. Stan powietrza w pomieszczeniu określa jego temperatura, wilgotność, ruch oraz czystość, których optymalne wartości oraz dopuszczalne w danych przypadkach odchylenia określa się w zależności od rodzaju i sposobu wykorzystania pomieszczenia klimatyzowanego. Należy więc ustalić je dla każdego przypadku osobno, dla jednoznacznie określonych warunków pracy w pomieszczeniu, np. dla danej ilości wytwarzanego ciepła, wilgoci i gazów i dla danych warunków klimatu zewnętrznego, w którym urządzenie ma pracować. Często w skrajnych warunkach atmosferycznych dopuszcza się pewne zmiany w poszczególnych wielkościach, czasem nawet zmiany takie są pożądane, jak np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘faurecia grójec’

Wentylacja sal wykładowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Gdy ścieki mają skład zmienny oraz gdy domieszka ścieków poprodukcyjnych jest znaczniejsza należy stosować dwustopniowe oczyszczanie, które daje wysoki stopień oczyszczania. Przy oczyszczaniu ścieków w komorach za pomocą osadu czynnego uzyskuje się duże objętości wodnistego osadu: z 1000 m3 ścieków ok. 14 m3 osadu zawierającego przeciętnie 96% wody. Uzyskany osad jest wartościowym nawozem, zawiera 5-,-6% azotu, do 4% P20s – i zawiera przeciętnie dwa razy więcej składników pokarmowych niż osad otrzymany przy innym sposobie oczyszczania biologicznego. Osad świeży musi być przefermentowany; fermentacja odbywa się zazwyczaj razem z osadem z osadników wstępnych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘faurecia grójec’

Wentylacja sal wykładowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW I UNIESZKODLIWIANIE WYDALIN Z ODDZIELNYCH DOMÓW 5. 6. 1. Oczyszczalnie domowe Zaopatrzenie budynku mieszkalnego w sieć wodociągową pozwala na zainstalowanie przyborów sanitarnych, co z kolei wiąże się z odpływem brudnych wód z kuchni, ustępów, łazienek, pralni itp. Nawet małe ilości ścieków nie mogą być odprowadzane bez oczyszczania do rzek lub potoków, a tym bardziej do rowów przydrożnych lub śródpolnych. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries